Upozornenie na zmenu sadzobníka správnych poplatkov platného od 28.01.2022

Notice of change in the tariff of administrative fees valid from 28.01.2022

————————————————————————————————————————

Oznámenie pre držiteľov rozhodnutí o registrácii týkajúce sa podávania žiadostí o predĺženie registrácie

Pri podávaní žiadostí o predĺženie sa bude postupovať  v súlade s § 143u Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 28. januára 2022 Zákona 362/2011 o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(1) Konania o registrácii veterinárneho lieku a konania o predĺžení platnosti registrácie veterinárneho lieku začaté a právoplatne neskončené do 27. januára 2022 sa dokončia podľa predpisov účinných do 27. januára 2022.

(2) Ak ide o registráciu veterinárneho lieku udelenú s platnosťou na päť rokov rozhodnutím o registrácii veterinárneho lieku vydaným do 27. januára 2022, ústav kontroly veterinárnych liečiv môže registráciu veterinárneho lieku predĺžiť na dobu neurčitú na základe písomnej žiadosti, po prehodnotení vyváženosti prínosu a rizika. Žiadosť o predĺženie registrácie veterinárneho lieku musí obsahovať konsolidovanú verziu dokumentácie registračného spisu týkajúcej sa kvality, bezpečnosti a účinnosti.